Svetainės www.IKEAFAMILY.lt naudojimosi taisyklės

 

Šiose UAB „Felit" parengtose svetainės www.IKEAFAMILY.lt (toliau - „Svetainė") naudojimo taisyklėse (toliau - „Taisyklės") numatytos Svetainės naudojimo sąlygos ir savo paskyrą užregistravusių arba neužregistravusių Svetainės vartotojų (toliau - „Svetainės vartotojai") teisės ir pareigos.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Svetainę sukūrė ir tvarko UAB „Felit", įmonės kodas: 302491412, registruota adresu: Vikingų g. 1, LT-02182 Vilnius, Lietuva, Svetainės tema - „Namų įrengimas ir interjeras" - skirta Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantiems vartotojams. Šios taisyklės atitinka Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą,  Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą bei kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Taisyklės galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.2. UAB „Felit" rekomenduoja Svetainės vartotojams ir IKEA FAMILY kortelių turėtojams (toliau - „IKEA FAMILY nariai") prieš registruojant Svetainėje paskyrą (toliau - „Paskyra") susipažinti su šiomis taisyklėmis, 
IKEA FAMILY terminais ir sąlygomis ir privatumo politika. Registruodamiesi Svetainėje, Svetainės vartotojai patvirtina, kad sutinka su Taisyklių nuostatomis. Asmenys, nesutinkantys su Taisyklių nuostatomis arba UAB „Felit" privatumo politika, negali naudotis Svetaine.

2. Intelektinės nuosavybės teisės

2.1. Visi Svetainėje pateikti intelektinės veiklos rezultatai ir individualizacijos priemonės, tarp jų dizaino elementai, projektai, brėžiniai, maketai, grafiniai vaizdai (įskaitant iliustracijas), fotografijos kūriniai bei analogišku fotografijai būdu sukurti kūriniai, tekstai, audiovizualiniai kūriniai, kompiuterinės programos, kurios yra Svetainės dalis, muzikos kūriniai su tekstu arba be teksto ir kiti kūriniai, taip pat prekių ženklai ir pramoniniai pavyzdžiai saugomi pagal Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius intelektinės nuosavybės apsaugą bei vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika. Minėtų saugomų objektų visuma ir kiekvienas jų atskirai yra Svetainės saugomas turinys (toliau - „Turinys").

2.2. UAB „Felit" yra Svetainės kaip sudėtinio kūrinio ir pateikto Turinio teisių turėtoja. Nepažeidžiant to, kas išdėstyta anksčiau, išskirtines teises į Svetainės vartotojų sukurtą Turinį turi Inter IKEA Systems B.V.. Tai, kad Turinį svetainėje pateikia Svetainės vartotojai, nereiškia Turinio naudojimo teisių ar išskirtinių teisių į tokį Turinį perleidimo UAB „Felit", kitiems Svetainės vartotojams arba kitiems tretiesiems asmenims, jei Taisyklėse nenumatyta kitaip.

2.3. Turinys negali būti naudojamas (įskaitant kopijavimą, publikavimą, atkūrimą, perdirbimą, platinimą, pardavimą ar kitokį naudojimą) dalimis arba visas be teisių turėtojų sutikimo, išskyrus šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatyme ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose intelektinės nuosavybės apsaugą, tiesiogiai nustatytus atvejus.

2.4. Svetainės vartotojai turi teisę teisėtai pateikti Svetainėje Turinį, susijusį su namų įrengimu ir interjeru, naudoti Svetainėje pateiktą Turinį be išankstinio teisės turėtojų leidimo tik asmeniniais tikslais, teisėtai naudodamiesi Svetainės funkcinėmis galimybėmis, konkrečiai - leisti žiūrėti (laikino pobūdžio trumpalaikis atkūrimas) Turinį Svetainėje, pateikti komentarus ir žymėti „Patinka", išsaugoti Turinį Svetainėje esančios asmeninės Paskyros skyrelyje „Mano albumas", dėti nuorodas į Turinį socialiniuose tinkluose ir kitose interneto svetainėse, teikti UAB „Felit" skundus dėl Turinio pateikimo Svetainėje teisėtumo. Naudodamas Turinį bet kuriuo minėtu būdu, Svetainės vartotojas privalo išsaugoti visus žymėjimus, liudijančius išskirtines teises ir nuosavybės teises į Turinį (autorių teisių apsaugos ženklą, kitokias autorystės nuorodas), taip pat išsaugoti nepakeistą autoriaus vardą.

2.5. Svetainės vartotojai, pateikdami Svetainėje teisėtai jiems priklausantį Turinį, sutinka, kad jų pateiktas turinys, komentarai ir pastabos dėl asmeninio Turinio ir kitų Vartotojų Turinių yra viešai prieinami. Kiti Svetainės vartotojai turės prieigą prie tokio Turinio bet kuriuo metu tol, kol toks Turinys bus Svetainėje, jie galės rašyti komentarus, žymėti „Patinka", išsaugoti Turinį Svetainėje esančios asmeninės Paskyros skyrelyje „Mano albumas", dėti nuorodas į Turinį socialiniuose tinkluose ir kitose interneto svetainėse.

2.6. Svetainės vartotojas atsako už Turinio ar kitokios informacijos, kurią jis įrašo arba kitaip viešai skelbia (publikuoja) Svetainėje ar pasitelkdamas jį, pateikimo teisėtumą. Svetainės vartotojas neturi teisės publikuoti Turinio Svetainėje, jei neturi atitinkamų įgytų arba jam vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymu ar kitais taikomais teisės aktais (įskaitant intelektinės nuosavybės teises į Turinį ir trečiųjų asmenų duomenis, bet tuo neapsiribojant) suteiktų teisių atlikti tokius veiksmus.

3. Registracija Svetainėje

3.1. Svetainės Turinys prieinamas Svetainės vartotojams, nesvarbu, ar jie užsiregistravę Svetainėje ir ar yra IKEA FAMILY nariai. Tačiau norint aktyviai naudotis Svetainės galimybėmis (pavyzdžiui, rašyti straipsnius ir dalytis jais su kitais Svetainės vartotojais, pateikti Svetainėje Turinį, rašyti komentarus ir t. t.), Svetainėje būtina sukurti Paskyrą.

3.2. Svetainėje paskyrą gali sukurti tik IKEA FAMILY nariai. 

3.3.. Paskyras vartotojai Svetainėje sukuria savo noru, mokestis už registraciją ir naudojimąsi Svetaine neimamas. Svetainėje Paskyrą gali sukurti fizinis asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, sulaukęs 18 metų.

3.4. Registruodamas Paskyrą, vartotojas Svetainės registracijos formoje privalo nurodyti būtiną teisingą ir aktualią informaciją, įskaitant unikalų kiekvieno Svetainės vartotojo prisijungimo vardą (elektroninio pašto adresą arba lotyniškų raidžių ir skaičių kombinaciją, leidžiančią prisijungti prie Svetainės) ir prisijungimo slaptažodį, bei kitus duomenis Svetainės vartotojas yra atsakingas už tai, kad informacija, pateikta kuriant Svetainėje Paskyrą, būtų teisinga, aktuali, išsami ir atitinkanti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymus bei kitus galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.5. UAB „Felit" ragina Svetainės vartotojus siųsti klausimus ir komentarus, susijusius su Turiniu ir kitokia Svetainėje pateikta informacija, adresais ir telefonais, nurodytais Taisyklių 7.5 punkte..

4. Saugumas

4.1. UAB „Felit" taiko visas būtinas priemones, kad užkirstų kelią nesankcionuotam prisijungimui prie Svetainės vartotojų Paskyrų. Todėl Svetainės vartotojai prie savo Paskyrų gali prisijungti, naudodami slaptažodį ir prisijungimo vardą. Svetainės vartotojai turi saugoti paslaptyje prisijungimo vardą ir slaptažodį, kuriuos jie naudoja prisijungdami prie Svetainės.

4.2. UAB „Felit" neatsako už trečiųjų asmenų (tarp jų interneto paslaugų teikėjų, užtikrinančių svetainės prieigą Vartotojo buvimo vietoje) veiksmus, susijusius su ryšio kanalų, kuriais perduodama informacija į Svetainę arba iš Svetainės, apsauga, taip pat negarantuoja nuolatinės prieigos prie Svetainės ir jos darbo be trukdžių. UAB „Felit" neatsako už žalą, patirtą dėl Svetainėje pateiktos informacijos (taip pat tos, kuri yra Turinio dalis) arba siunčiamos per Svetainę informacijos praradimo arba pakeitimo, išskyrus atvejus, kurie yra tiesiogiai numatyti Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. Svetainės vartotojai turi būti itin atsargūs, priimdami sprendimus dėl Svetainėje pateikiamos arba per Svetainę siunčiamos informacijos turinio.

4.3. Naršant Svetainėje, tam tikra techninio pobūdžio anoniminė informacija (pavyzdžiui, svetainės, iš kurios Vartotojas perėjo į Svetainę, URL; naršyklės, kurią Svetainės vartotojas naudoja norėdamas pasiekti Svetainę, IP adresas ir versija) gali būti renkama paslėptu būdu. Tokia informacija renkama Svetainės vartotojams tiesiogiai neteikiant informacijos.

4.4. Svetainėje gali būti naudojama ir derinama slapukų renkama anoniminė informacija, kad būtų užtikrintas kokybiškas Svetainės vartotojų aptarnavimas, kuriant nustatymus pagal Svetainės vartotojų poreikius, renkant ir analizuojant statistiką ir tendencijas, gerinant Svetainę dėl vartotojų patogumo. Tokia informacija be Svetainės vartotojų sutikimo nesiejama su Asmens duomenimis, renkamais kituose Svetainės skyriuose. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite mūsų 
slapukų politikoje.

5. Trečiųjų asmenų svetainės

5.1. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines. UAB „Felit" nekontroliuoja tokių svetainių, neatsako už trečiųjų asmenų svetainėse pateikto turinio teisėtumą, bet kuriuo atveju Taisyklės netaikomos šių svetainių naudojimui. Svetainės vartotojai turėtų susipažinti su kiekvieno jų lankomo svetainės konfidencialumo politika ir (arba) naudojimo taisyklėmis.

6. Svetainės vartotojų teisės ir pareigos

6.1. Svetainės vartotojai turi teisę:

·         užregistruoti Svetainėje Paskyrą;

·         keisti ir tikslinti Asmens duomenis ir kitą informaciją savo Paskyroje Svetainėje;

·         teisėtai pateikti Svetainėje Turinį, susijusį su namų įrengimu ir interjeru;

·         rašyti komentarus dėl Turinio, kurį Svetainėje pateikė jie patys arba kiti Vartotojai, bei žymėti „Patinka";

·         dėti nuorodas į Turinį socialiniuose tinkluose ir kituose interneto svetainėse;

·         išsaugoti Turinį Svetainėje esančios asmeninės Paskyros skyrelyje „Mano albumas";

·         registruotis dalyvauti renginiuose, kuriuos organizuoja UAB „Felit";

·         teikti UAB „Felit" skundus dėl Svetainėje pateikto Turinio, Svetainės darbo ir kitų Svetainės vartotojų veiksmų;

·         bet kuriuo metu panaikinti Paskyrą, vadovaudamiesi Svetainės instrukcijomis.

6.2. Lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis jo galimybėmis, Svetainės vartotojas privalo:

·         laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir šių Taisyklių nuostatų;

·         nedelsdamas informuoti UAB „Felit", jei prie jo Paskyros bandoma neteisėtai prisijungti ir (arba) buvo neteisėtai prisijungta, ir (arba) panaudotas Svetainės vartotojo slaptažodis ir prisijungimo vardas;

·         neperduoti Svetainės vartotojo naudojamo slaptažodžio ir prisijungimo vardo tretiesiems asmenims;

·         nepateikti Svetainėje Turinio ir kitokios informacijos, jei tokie veiksmai gali pažeisti kitų asmenų (įskaitant asmens duomenų subjektų ir intelektinės nuosavybės teisės turėtojų) teises ir teisėtus interesus, taip pat galiojančius ir taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

·         UAB „Felit" pareikalavus pašalinti Turinį, pažeidžiantį ar galintį pažeisti trečiųjų asmenų teises arba pateiktą pažeidžiant Taisyklių 6.2 punktą;

·         kompensuoti nuostolius, padarytus UAB „Felit", Svetainės vartotojams ar tretiesiems asmenims dėl Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo;

·         prieš pateikiant Turinį ir kitokią informaciją, kurioje yra intelektinės veiklos rezultatų, į kuriuos teisės priklauso tretiesiems asmenims, bei trečiųjų asmenų asmens duomenų, įsitikinti, kad tokios informacijos pateikimas yra teisėtas, ir gauti visus būtinus leidimus ir sutikimus;

·         laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, prieš naudodamasis Svetaine susipažinti su visa teisinio pobūdžio informacija, skelbiama Svetainėje arba prieinama per Svetainėje įdėtas nuorodas;

·         reguliariai tikrinti UAB „Felit" pranešimus apie Taisyklių pakeitimus;

·         nesutinkant su Taisyklėmis ir anonsuojamais jų pakeitimais išeiti iš Svetainės ir panaikinti Paskyrą, jei tokia buvo užregistruota. Panaikinus Paskyrą IKEA FAMILY kortelė nepanaikinama ir lieka galioti.

6.3. Svetainės vartotojui naudojantis Svetaine draudžiama pateikti ir skleisti Svetainėje bet kokią informaciją:

·         grasinančią, diskredituojančią, įžeidžiančią kitus Svetainės vartotojus ar trečiuosius asmenis, žeidžiančią jų garbę ir orumą arba verslinę reputaciją, pažeidžiančią kitų Svetainės vartotojų privataus gyvenimo neliečiamumą;

·         pažeidžiančią nepilnamečių asmenų teises;

·         kuri yra nepadori, kurioje yra necenzūrinės leksikos, pornografinių vaizdų ir tekstų arba seksualinio pobūdžio scenų, kuriose dalyvauja nepilnamečiai;

·         kurioje yra smurto arba nežmoniško elgesio su gyvūnais scenų;

·         kurioje aprašomi savižudybės būdai ir priemonės, bet koks kurstymas ją įvykdyti;

·         skleidžiančią ir (arba) skatinančią rasinę, religinę, etninę neapykantą ar nesantaiką, skleidžiančią fašizmą arba rasinio pranašumo ideologiją;

·         kurioje yra ekstremistinio pobūdžio medžiagos, karo, terorizmo propagavimo, demonstruojami ginklai;

·         propaguojančią nusikalstamą veiklą arba kurioje yra patarimų, instrukcijų ar vadovų, kaip įvykdyti nusikalstamus veiksmus;

·         kurioje yra riboto naudojimo informacijos, įskaitant valstybines ir komercines paslaptis, informaciją apie trečiųjų asmenų privatų gyvenimą, bet tuo neapsiribojant;

·         reklamuojančią narkotinių medžiagų vartojimą arba aprašančią jų vartojimo patrauklumą, informaciją apie narkotikų platinimą, jų gaminimo receptus ir patarimus, kaip juos vartoti;

·         sukčiavimo pobūdžio informaciją;

·         pažeidžiančią trečiųjų asmenų teises į intelektinės nuosavybės rezultatus;

·         pažeidžiančią asmens duomenų subjektų teises;

·         pažeidžiančią kitas piliečių ir juridinių asmenų teises ir interesus arba Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

6.4. Svetainės vartotojams draudžiama:

·         siųsti masinius pranešimus negavus kitų Svetainės vartotojų išankstinio sutikimo;

·         naudoti programinę įrangą ir atlikti veiksmus, trikdančius normalų Svetainės funkcionavimą;

·         viešinti ir skleisti Svetainėje arba kitokiais būdais naudoti virusus, Trojos arklius ir kitas kenkėjiškas programas;

·         pateikti Svetainėje komercinę ir politinę reklamą;

·         atlikti kitus veiksmus, galinčius pakenkti Svetainei, UAB „Felit" ir vartotojams.

 

7. UAB „Felit" teisės ir pareigos

7.1. UAB „Felit", suteikdama Svetainės vartotojams technines galimybes, leidžiančias naudotis Svetaine ir pateikti joje Turinį, neprisiima įsipareigojimų tikrinti Svetainės vartotojų pateikiamo Turinio teisėtumo, išskyrus atvejus, kai UAB „Felit" gauna kreipimųsi dėl neteisėto Turinio pateikimo.

7.2. UAB „Felit" turi teisę užblokuoti Svetainės vartotojo Paskyrą, taip pat blokuoti ir naikinti Turinį, jei Turinys pateiktas neteisėtai arba Svetainės vartotojai atliko neteisėtų veiksmų arba prie vartotojo Paskyros nebuvo prisijungta daugiau nei
5 metus.

7.3. UAB „Felit" turi teisę, jei nenurodyta kitaip, be išankstinio Svetainės vartotojų įspėjimo dėti nuorodas į Turinį (pavyzdžiui, nuotraukas, vaizdo įrašus, tinklaraščius ir t. t.), kurį Svetainės vartotojai pateikė interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose.

7.4. UAB „Felit" įsipareigoja nagrinėti pranešimus apie neteisėtai Svetainėse pateiktą Turinį, neteisėtus Svetainės vartotojų veiksmus, kurie gali būti siunčiami elektroniniu paštu ifcommunity@ikea.lt arba adresu: Vikingų g. 1, LT-02182 Vilnius, Lietuva.

8. Pakeitimai

8.1. UAB „Felit" turi teisę keisti šias Taisykles, IKEA FAMILY kortelės įsigijimo sąlygas ir naudojimo taisykles. Pakeitimai bus skelbiami svetainėje www.IKEAFAMILY.lt ir prireikus kituose bendrovės IKEA šaltiniuose. Pakeitimai bus taikomi ir tiems asmenims, kurie pakeitimų įsigaliojimo metu yra Svetainės vartotojai ir (arba) IKEA FAMILY nariai. Pakeitimai pradeda galioti praėjus 30 d. nuo jų paskelbimo svetainėje www.IKEAFAMILY.lt.